Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Thị Tuyết Mai
Huy động vốn qua hình thức hợp tác công tư (PPP) trong phát triển giao thông đường bộ: những thách thức và bài học kinh nghiệm =Attractting capital in the form of public – private partner (PPP) in road networks: challenges and experiences /Phạm Thị Tuyết, Vũ Trọng Tích. -H.,2016
4 tr. ;27 cm
Bài báo đề cập đến đặc điểm, tính chất và thực trạng thu hút vốn thông qua hình thức hợp tác công tư (PPP) trong phát triển giao thông đường bộ tại Việt Nam, từ đó chỉ ra những thách thức, những cơ hội và rút ra bài học để thu hút vốn qua hình thức PPP trong thời gian tới.
1.Hình thức hợp tác công tư2.Thu hút vốn giao thông đường bộ Việt Nam3.PPP.
1.Vũ Trọng Tích

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá