Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Đức Tuấn
Xây dựng chương trình xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu của chi tiết đầu máy, toa xe hư hỏng đột xuất có xét tới chi phí sửa chữa kế hoạch và sửa chữa đột xuất =Building a computer program to determine optimized repair intervals of sudden failure rolling stock details with considering the cost of planned repair and sudden repair /Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Võ Trọng Cang. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Trên cơ sở lý thuyết đã biết về tối ưu hóa chu kỳ sửa chữa, tiến hành thiết lập các thuật toán và từ đó bằng ngôn ngữ lập trình Matlab, đã xây dựng được chương trình tính toán xác định hàm thông số dòng hỏng (1), hàm S(L) biểu thị mối quan hệ giữa số lượng các lần sửa chữa đơn vị tổng cộng quy đổi theo thời gian làm việc và xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu L0 của các chi tiết hư hỏng đột xuất có xét tới chi phí sửa chữa kế hoạch (CKH) và sửa chữa đột xuất (CDX) thông qua các giá trị khác nhau.
1.Thông số dòng hỏng2.Chu kỳ sửa chữa tối ưu3.Chi phí sửa chữa.
1.Nguyễn Đức Toàn2.Võ Trọng Cang

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá