Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Tuấn Đạt
Tính toán độ cứng chịu xoắn và độ bền kết cấu khung xương ô tô khách =Torisional stiffness and strength analysis ofsemi-integral bus frame structure /Vũ Tuấn Đạt. -H.,2016
5 tr. ;27 cm
Bài báo ứng dụng phần mềm ANSYS thiết lập mô hình phần tử hữu hạn cho kết cấu khung xương ô tô khách (loại khung satxi và khung xương thân xecùng chịu lực). Kết quả tính toán kết cấu ở các trường hợp tải trọng cho thấy: Độ cứng chịu xoắn và độ bền của kết cấu khung satxi và khung xương thân xeđảm bảo yêu cầu; Biến dạng của khung kính và cửa lên xuống nằm trong giới hạn cho phép. Ở trường hợp quay vòng ngặt, khung xương thân xe có hệ số dự trữ bền k < 1.5, sau khi cải tiến kết cấu đã đáp ứng được yêu cầu độ bền với k = 1.67.
1.Khung xương ô tô khách2.Mô hình phần tử hữu hạn3.Độ cứng chịu xoắn4.Độ bền.

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá