Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Khương Thị Hà
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ khí nạp tới đặc tính cháy HCCI trên động cơ một xy lanh sử dụng nhiên liệu N-HEPTAN =Studying the effects of air intake temperature on HCCI combustion characteristics in a single-cylinder IC engine fueled with N-HEPTANE /Khương Thị Hà, Đỗ Văn Trấn. -H.,2016
5 tr. ;27 cm
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu mô phỏng đặc tính cháy HCCI của động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu n-heptan khi sấy nóng khí nạp. Nghiên cứu được thực hiện trên phần mềm mô phỏng AVL – BOOST. Động cơ sử dụng cho nghiên cứu là động cơ một xy lanh AVL 5402 với đường nạp được cải tiến. Chế độ mô phỏng: tốc độ 2000 vòng/phút, nhiệt độ khí nạp biến thiên từ 298K đến 338K với bước thay đổi nhiệt độ là 10K, lưu lượng nhiên liệu là 10mg/chu trình. Kết quả nghiên cứu cho thấy thời điểm bắt đầu cháy diễn ra sớm hơn khi tăng nhiệt độ khí nạp.
1.Cháy do nén hỗn hợp đồng nhất2.Nhiệt độ khí nạp3.Nhiên liệu n-heptan
1.Đỗ Văn Trấn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá