Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Huy Khương
Nghiên cứu ảnh hưởng của cách treo động cơ điện kéo đến sự thay đổi tải trọng trục và hệ số lợi dụng trọng lượng bám của đầu máy =Research on the influence of hanging electric traction motors on changing the axle load and the adhesive weight factor of locomotives /Phạm Huy Khương. -H.,2016
5 tr. ;27 cm
Bài báo giới thiệu cách treo động cơ điện kéo trên đầu máy, tính toán, xác định ảnh hưởng của cách treo động cơ điện kéo đến sự thay đổi tải trọng trục và hệ số lợi dụng trọng lượng bám. Từ đó đề ra các biện pháp nâng cao sức kéo bám cho đầu máy
1.Động cơ điện kéo2. Tải trọng trục3.Hệ số lợi dụng4.Trọng lượng bám5.Đầu máy

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá