Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đình Tứ
Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài và đường kính ống hút đến hiệu suất làm việc của bơm thủy lực =Studying the effect of the length and diameter of pipes to the performance of the hydraulic pumps /Nguyễn Đình Tứ. -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Đường ống hút là một bộ phận của hệ thống truyền động thủy lực, có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất làm việc của bơm thủy lực nói riêng và chất lượng làm việc của hệ thống thủy lực nói chung. Nội dung bài báo trình bày tóm tắt một số kết quả nghiên cứu của đề tài NCKH cấp trường mã số T2013-CK-29 về ảnh hưởng của chiều dài và đường kính ống hút đến hiệu suất làm việc của bơm thủy lực.
1.Bơm thủy lực2.Ống hút

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá