Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Tiến Dũng
Ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu của bê tông tươi đến nhiệt độ của bê tông =Effect of the initial temperature of fresh concrete on the concrete temperature /Nguyễn Tiến Dũng, Đặng Thuỳ Chi, Nguyễn Duy Tiến,.... -H.,2016
6 tr. ;27 cm
Bài báo trình bày ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu của bê tông tươi (Tobt) đến nhiệt độ của bê tông trong quá trính rắn chắc. Nhiệt độ Tobt được hạ thấp bằng cách làm mát vật liệu thành phần và sử dụng nước đá. Ba mức nhiệt Tobt được lựa chọn: nhiệt độ cao (33 0 C), nhiệt độ trung bình (27 0 C) và nhiệt độ thấp (19 0 C). Các kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ cao nhất của bê tông trong quá trình rắn chắc giảm từ 78.6 0 C xuống còn 68.8 0 C và 62.8 0 C khi thay thế một phần hoặc hoàn toàn nước nhào trộn bằng nước đá. Mức chênh nhiệt độ giữa tâm và bề mặt khối bê tông cũng giảm rõ rệt từ 18.7 0 C xuống còn 11.2 0 C khi hạ thấp nhiệt độ ban đầu của bê tông tươi.
1.Nhiệt độ ban đầu2.Nhiệt thuỷ hoá3.Khí hậu nóng
1.Đặng Thuỳ Chi2.Nguyễn Duy Tiến3.Trương Văn Quyết

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá