Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Hồng Quân
Phân tích chất lượng bảo mật cho mạng vô tuyến hợp tác áp dụng đa truy nhập phi trực giao =Secrecy performance analysis for cooperative network applying noma /Phạm Hồng Quân, Nguyễn Yến Chi. -H.,2019
10 tr. ;27 cm
Đa truy nhập phi trực giao đang nổi lên như một kỹ thuật chính trong các mạng vô tuyến 5G. Bài báo này nghiên cứu bảo mật lớp vật lý cho hệ thống chuyển tiếp sử dụng kỹ thuật đa truy nhập phi trực giao với một chuyển tiếp song công. Hệ thống này chịu sự tấn công từ một thiết bị nghe lén và một thiết bị gây nhiễu. Cụ thể, xác suất rớt bảo mật được đưa ra trong bài báo này để đánh giá chất lượng bảo mật của hệ thống được xem xét. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng xác suất rớt bảo mật của hệ thống tăng nếu tăng các giá trị công suất phát của nguồn, của chuyển tiếp và của thiết bị nghe lén. Bài báo cũng chỉ ra sự ảnh hưởng của hệ số phân bổ công suất và các độ lợi kênh truyền đến chất lượng bảo mật của hệ thống.
1.Bảo mật lớp vật lý2.Xác suất rớt bảo mật3.Đa truy nhập phi trực giao4.Chuyển tiếp song công5.Hệ thống thông tin di động 5G.
1.Nguyễn Yến Chi

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá