Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trịnh Xuân Tùng
Đặc tính điều động tàu: một vài bổ sung cập nhật mới =Ship’s manoeuvring characteristics: recent updates /Trịnh Xuân Tùng. -H.,2019
9 tr. ;30 cm
Trên quan điểm về an toàn hàng hải, việc xác định các đặc tính điều động của con tàu ngay từ giai đoạn thiết kế ban đầu là rất quan trọng để loại trừ các con tàu có tính năng điều động kém. Các đặc tính điều động tàu đã được quy định rõ theo các tiêu chí đánh giá của IMO, tuy nhiên cần có sự soát xét, đánh giá và cập nhật thường xuyên cho phù hợp với sự phát triển hiện tại. Bài báo này đưa ra những cập nhật mới nhất về những tiêu chí và các phương pháp đánh giá tính năng điều động tàu được Hiệp hội Lai dắt quốc tế lần thứ 28 phê chuẩn vào tháng 9 năm 2017.
1.Tính năng điều động tàu2.Phương pháp thử zigzag3.Góc vượt quá4.Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)5.Hiệp hội Lai dắt quốc tế (ITTC).

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá