Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Bùi Đức Chính
Mô hình hóa kết cấu bằng phương pháp mặt đáp ứng-một nghiên cứu áp dụng cho công trình ngầm =System modelling using the response surface method (rsm). a study applied to the underground work /Bùi Đức Chính. -H.,2019
9 tr. ;27 cm
Bài báo này giới thiệu những kết quả nghiên cứu về mô hình hóa hệ thống/kết cấu bằng phương pháp mặt đáp ứng (Response Surface Method - RSM). Bài báo đã phân tích các kỹ thuật trong thiết kế thí nghiệm (Design of Experiments - DoE), các vấn đề liên quan đến mô hình hóa kết cấu sử dụng RSM, từ đó đề xuất trình tự mô hình hóa kết cấu bằng RSM. Dựa trên các phần mềm, Design of Expert và TUNA, đã tiến hành mô hình hóa một công trình ngầm (CTN) với các yếu tố đầu vào thay đổi. Những kết quả nhận được cho thấy RSM là một công cụ có hiệu quả trong mô hình hóa kết cấu. Các mặt đáp ứng tìm được bằng RSM rất thuận lợi trong nghiên cứu lượng hóa độ không chắc chắn (Uncertainty Quantification - UQ) của hệ thống/kết cấu
1.Hệ thống/kết cấu2.Mô hình hóa3.Thiết kế thí nghiệm4.Phương pháp mặt đáp ứng5.Thiết kế thí nghiệm Box-Behnken6.Công trình ngầm

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá