Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đinh Thu Phương
Tổng quan cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến ngành giao thông vận tải =An overview of industrial revolution 4.0 and impacts on the transportation industry /Đinh Thu Phương. -H.,2019
10 tr. ;27 cm
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có tác động mạnh mẽ đến các nước trên thế giới ở nhiều lĩnh vực như cơ cấu ngành nghề, nhu cầu nguồn nhân lực, hệ thống quản trị sản xuất, ... Giao thông vận tải là ngành có tính cộng đồng hóa rất cao nên cũng sẽ chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp này. Những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 có thể tái định hình lại hệ thống giao thông vận tải của các quốc gia. Điều đó đặt ra thách thức cho các nhà quản lý vận tải phải thay đổi mô hình hoạt động cũng như những chính sách liên quan đến vận tải. Bài viết trình bày tổng quan về cách mạng công nghiệp 4.0 và những khía cạnh chính của ngành giao thông vận tải đang chịu tác động của cách mạng công nghiệp 4.0
1.Cách mạng công nghiệp 42.Dữ liệu khổng lồ3.Giao thông vận tải4.Kỹ thuật in 3D5.Vạn vật kết nối Internet

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá