Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Sỹ Ngọc
Bài tập Cơ học đá /Nguyễn Sỹ Ngọc (C.b); Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Anh Tuấn. -H. :Giao thông Vận tải,2020
216 tr. ;27 cm
1.Cơ học đá2.Khối đá3.Ổn định nền4.Bờ dốc đá5.Ứng suất
1.Nguyễn Hải Hà2.Nguyễn Anh Tuấn
624.15132NG - N

Nơi yêu cầu

100/100
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009562;D.009563;M.024669;M.024670;M.024671;M.024672;M.024673;M.024674;M.024675;M.024676;M.024677;M.024678;M.024679;M.024680;M.024681;M.024682;M.024683;M.024684;M.024685;M.024686;M.024687;M.024688;M.024689;M.024690;M.024691;M.024692;M.024693;M.024694;M.024695;M.024696;M.024697;M.024698;M.024699;M.024700;M.024701;M.024702;M.024703;M.024704;M.024705;M.024706;M.024707;M.024708;M.024709;M.024710;M.024711;M.024712;M.024713;M.024714;M.024715;M.024716;M.024717;M.024718;M.024719;M.024720;M.024721;M.024722;M.024723;M.024724;M.024725;M.024726;M.024727;M.024728;M.024729;M.024730;M.024731;M.024732;M.024733;M.024734;M.024735;M.024736;M.024737;M.024738;M.024739;M.024740;M.024741;M.024742;M.024743;M.024744;M.024745;M.024746;M.024747;M.024748;M.024749;M.024750;M.024751;M.024752;M.024753;M.024754;M.024755;M.024756;M.024757;M.024758;M.024759;M.024760;M.024761;M.024762;M.024763;M.024764;M.024765;M.024766;