Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đắc Đức
Ứng xử của cầu dầm hộp liên tục lắp ghép phân đoạn dưới tác dụng của tải trọng lệch tâm =Behavior of segmental box-girder bridge under eccentric loading. /Nguyễn Đắc Đức, Nguyễn Ngọc Long, Trần Đức Nhiệm. -2019
11 tr. ;30 cm
1.Tải trọng lệch tâm2.Mô men xoắn3.Dầm liên tục4.Sức kháng cắt5.Dầm hộp lắp ghép phân đoạn6.Ứng suất cắt
1.Trần Đức Nhiệm,Đỗ Anh Tú,

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá