Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Quang Tuấn
Thực nghiệm đánh giá mô đun cắt phức và các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của nhựa đường với hàm lượng phụ gia SBS khác nhau :Experimental investigation into the complex shear modulus and conventional properties of asphalt binders with various sbs contents /Nguyễn Quang Tuấn. -H.,2019
9 tr. ;30 cm
Bài báo trình bày các nghiên cứu thực nghiệm trong phòng trên mẫu nhựa đường được trộn phụ gia SBS tại các hàm lượng khác nhau. Các thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của nhựa đường SBS bao gồm: độ kim lún, nhiệt hóa mềm và độ đàn hồi. Ngoài các thí nghiệm cơ bản, thí nghiệm mô đun cắt phức và xác định chỉ tiêu PG cũng được tiến hành. Kết quả thực nghiệm cho thấy phụ gia SBS cải thiện đáng kể đặc tính cơ học và phân cấp PG của nhựa đường gốc. Việc trộn phụ gia trong phòng không tác động nhiều đến độ hóa già của nhựa đường. Đường cong đặc trưng giá trị mô đun cắt phức của nhựa đường gốc và nhựa đường SBS được xây dựng giúp đánh giá đặc tính đàn nhớt tuyến tính của vật liệu. Ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia và thời gian trộn mẫu đến từng tính chất của nhựa đường là rõ rệt
1.Nhựa đường2.Hàm lượng phụ gia SBS3.Mô đun cắt phức4.Đặc tính cơ học5.Đàn nhớt tuyến tính

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá