Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Hữu Hưng
Phản ứng động lực học của cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng đứt cáp trên mô hình PTHH =Dynamics response of cable - stayed bridge under the effect of cable rupture by fem model /Nguyễn Hữu Hưng. -H.,2019
9 tr. ;30 cm
Trong thiết kế cầu dây văng, các nhà thiết kế thường mô hình tải trọng đứt cáp như là lực tĩnh độ lớn bằng lực căng cáp và nhân thêm hệ số hệ số xung kích. Cách tính này chưa phản ánh hết được phản ứng động lực học của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng đứt cáp. Bài báo này đi giải quyết bài toán đứt cáp bằng phân tích lịch sử thời gian phi tuyến trên mô hình phần tử hữu hạn 3D, hiện tượng đứt cáp được mô hình bằng lực thay đổi theo thời gian. Kết quả của bài báo thể hiện phản ứng động lực học của lực căng của cáp văng, chuyển vị giữa nhịp và chuyển vị đỉnh tháp
1.Hệ số xung kích2.Phản ứng động lực học3.Phân tích lịch sử thời gian phi tuyến

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá