Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Việt Hưng
Phân tích cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén uốn phức tạp ở trạng thái giới hạn sử dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11823-2017 =Analysis of reinforced concrete element under aixial load and biaxial bending at serviceability limit state according to vietnamese standard tcvn 11823 - 2017 /Trần Việt Hưng, Đỗ Văn Trung. -H.,2019
12 tr. ;30 cm
Bài báo này trình bày về một phương pháp lặp để tính toán ứng suất trong bê tông và cốt thép của các cấu kiện chịu nén uốn phức tạp ở Trạng Thái Giới Hạn Sử Dụng (TTGH SD) có xét đến khả năng chịu kéo của bê tông. Phương pháp này dựa trên phương pháp trọng tâm (Gravity Method – GM) cho các mặt cắt có vật liệu đồng nhất được mở rộng và phát triển cho các kết cấu có mặt cắt bê tông cốt thép chịu tải trọng nén uốn đồng thời. Các thuật toán của phương pháp này được xây dựng thành chương trình tính toán có tên “FSBiax” dựa trên nền phần mềm MATLAB. Các thuật toán này có tính hội tụ nhanh và đáng tin cậy. Các ví dụ tính toán để kiểm tra và kiểm chứng “FSBiax” được trình bày từ đơn giản đến phức tạp và được so sánh với phần mềm RESPONSE 2000. Chương trình “FSBiax” cho phép đánh giá kết cấu BTCT chịu nén uốn phức tạp ở TTGH SD theo tiêu chuẩn Việt Nam 11823-2017
1.Bê tông cốt thép2.Nén uốn phức tạp3.TTGH SD4.Gravity method5.TCVN 11823-2017
1.Đỗ Văn Trung

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá