Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Bảo Việt
Ảnh hưởng của độ rỗng tới cường độ bê tông độ rỗng cao =The effect of porosity on the strength of previous concrete . /Trần Bảo Việt. -H.,2019
10 tr. ;30 cm
Bài báo có nội dung chính là thiết lập mối quan hệ giải tích giữa độ rỗng và cường độ của vật liệu bê tông rỗng. Dựa trên mô hình cải tiến 3 pha quả cầu lồng nhau với pha lỗ rỗng hình cầu được bao quanh bởi lớp vỏ vật liệu bê tông nằm trong miền vật liệu trung bình, trường ứng suất và biến dạng của vật liệu được tính toán, từ đó các đặc trưng trung bình về mô đun đàn hồi và cường độ được thiết lập phụ thuộc vào các thông số của vật liệu. Một số so sánh giữa kết quả lý thuyết và thực nghiệm được thực hiện để kiểm chứng hiệu quả của mô hình
1.Bê tông rỗng2.Cường độ3.Độ rỗng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá