Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Anh Tuấn
Mô hình hóa ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép - bê tông nhựa chịu uốn 5 điểm =Simulation of the five - point bending properties for steel bridge deck plate with asphalt surfacing /Trần Anh Tuấn, Lê Bá Anh, Hoàng Việt Hải,.... -H.,2019
10 tr. ;30 cm
Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích ứng xử của bản mặt cầu thép có sử dụng lớp phủ bằng bê tông asphalt dưới tác động của tải trọng cục bộ. Để đạt được mục đích nêu trên, phương pháp phần tử hữu hạn được ứng dụng để mô phỏng thí nghiệm uốn năm điểm. Trong mô phỏng này, ứng xử của bê tông asphalt được xem là đàn nhớt tuyến tính. Loại vật liệu này biểu hiện tính chất phụ thuộc vào thời gian trong mối quan hệ ứng suất - biến dạng, trong mô phỏng số tính chất này được biểu diễn bằng chuỗi Prony. Kết quả thu được trong bài báo này được so sánh với kết quả thí nghiệm đã thực hiện
1.Đàn nhớt tuyến tính2.Phần tử hữu hạn3.Chuỗi Prony4.Tải trọng hình sin
1.Lê Bá Anh2.Hoàng Việt Hải3.Nguyễn Quang Tuấn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá