Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đỗ Xuân Thiệu
Khử nhiễu tín hiệu điện tim sử dụng giải thuật ngưỡng Wavelet dịch bất biến =Electrocardiography signal denoising using translation invariant wavelet threshold algorithm /Đỗ Xuân Thiệu. -H.,2019
10 tr. ;30 cm
Xử lý tín hiệu điện tim ECG sử dụng biến đổi wavelet đã được thực hiện hiệu quả trong chẩn đoán y học. Việc xử lý tín hiệu điện tim cơ bản là khử nhiễu và tách các điểm đặc trưng phát hiện các sóng, đỉnh sóng, tính nhịp tim. Các phương pháp xử lý tín hiệu truyền thống thường sử dụng phép biến đổi wavelet rời rạc DWT. Tuy nhiên, DWT có thể sinh ra những dao động giả tạo làm méo dạng tín hiệu. Bài báo đề xuất một giải thuật ngưỡng wavalet dịch bất biến dựa trên cơ sở biến đổi wavelet rời rạc dịch bất biến TIDWT để khử nhiễu tín hiệu điện tim, loại bỏ được những nhiễu phát sinh gây ra do quá trình biến đổi tín hiệu, nâng cao hiệu quả khử nhiễu. Hiệu năng của thuật toán đề xuất sẽ được đánh giá bằng mô phỏng trên đồ thị và tính toán tỉ số tín hiệu trên nhiễu SNR
1.Khử nhiễu2.Dao động giả tạo3.Dịch bất biến

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá