Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Đăng Dũng
Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp chịu tải trọng tĩnh =Experlmental study on shear behavior or hybrid joInt submitted static loading /Lê Đăng Dũng, Nguyễn Thành Tâm, Đặng Việt Tuấn. -H.,2019
10 tr. ;30 cm
Bài báo phân tích ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp giữa dầm thép với cột bê tông cốt thép (BTCT) chịu đồng thời lực nén dọc trục cột và tải trọng tĩnh tác dụng ở dầm. Dầm thép được liên kết với cột BTCT bằng thanh thép hình đặt trong cột. Các tấm thép được sử dụng ở vùng nút để tăng cường khả năng chịu cắt cho nút. Kết quả thí nghiệm so sánh trên các mẫu có sử dụng và không sử dụng thép tấm. Hình dạng cốt đai vòng kín và cốt đai hở chịu cắt ở vùng nút cũng được xem xét đến trong nghiên cứu.
1.Khung liên hợp2.Nút khung3.Nút RCS
1.Nguyễn Thành Tâm2.Đặng Việt Tuấn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá