Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Mô phỏng số đánh giá ảnh hưởng của xoắn đến khoá chống cắt trong cầu dầm lắp ghép phân đoạn =Simulation the effect of torsion on the shear key in segmental box-girder bridges /Nguyễn Đắc Đức, Nguyễn Ngọc Long, Trần Đức Nhiệm. -2019
11 tr. ;30 cm
Bài báo đánh giá ảnh hưởng của mô men xoắn đến ứng suất tại khóa chống cắt của mối nối thông qua tính toán mô phỏng nhằm giúp cho việc tính toán khả năng chịu lực của khóa chống cắt an toàn, phù hợp với điều kiện làm việc của mối nối
1.Mô men xoắn2.Khóa chống cắt3.Sức kháng cắt4.Dầm hộp lắp ghép phân đoạn5.Ứng suất cắt
1.Nguyễn Ngọc Long2.Trần Đức Nhiệm

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá