Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Xây dựng chương trình xử lý số liệu thử nghiệm xác định đường cong mỏi của vật liệu kim loại =Development of a computer program for handling experimental data to determine fatigue curves of metallic materials /Nguyễn Đức Toàn, Đỗ Đức Tuấn. -2019
13 tr. ;30 cm
Từ các thuật toán về mối quan hệ giữa hai đại lượng ngẫu nhiên, bài báo trình bày quá trình xây dựng chương trình xử lý số liệu thử nghiệm mỏi, xác định họ đường cong mỏi của vật liệu kim loại được thử nghiệm, từ đó lựa chọn các đường cong mỏi phù hợp để sử dụng cho các bài toán đánh giá độ bền mỏi hoặc tuổi thọ mỏi của chi tiết và kết cấu cơ khí
1.Thử nghiệm mỏi2.Chương trình xử lý số liệu3.Xác định đường cong mỏi4.Đường cong mỏi dạng phi tuyến5.Đường cong mỏi dạng Weibull6.Đường cong mỏi dạng Stussi
1.Đỗ Đức Tuấn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá