Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Văn Thắng
Nghiên cứu giải pháp chống ùn tắc giao thông tại nút giao La Thành - Cổng viện Nhi /Nguyễn Văn Thắng, Nông Quang An, .... -H.,2018
6 tr. ;30 cm
1.Chống ùn tắc2. Giải pháp
1.GVHD: Trần Tuấn Hiệp2. Nông Quang An3. Trần Ngọc Anh

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá