Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đàm Tiến Trung
Nghiên cứu phụ gia Tough Fix nhằm tăng dính bám đá – nhựa trong hỗn hợp bê tông nhựa nóng /Đàm Tiến Trung. -H.,2018
9 tr. ;30 cm
1.Phụ gia2. Tough Fix3. Dính bám4. Bê tông nhựa nóng
1.GVHD: Lã Văn Chăm2. Đào Văn Đạt

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá