Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hà Cát Tùng
Xây dựng phần mềm tính toán lưu lượng lũ thiết kế cho lưu vực nhỏ /Hà Cát Tùng, Ngô Văn Vinh. -H.,2018
6 tr.
Lưu lượng lũ thiết kế là số liệu đầu vào quan trọng đối với các dự án xây dựng các công trình giao thông vượt dòng chảy.Vì vậy khi tính toán thiết kế công trình nhất là đối với những công trình thoát nước có diện tích lưu vực nhỏ thì hầu như không có số liệu quan trắc dòng chảy. Hiện nay việc tính toán của các đơn vị tư vấn và sinh viên thực hành chủ yếu là thủ công mà chưa có một công cụ phần mềm tiện ích, dễ sử dụng để hỗ trợ và đối chứng kết quả. Nghiên cứu đã lựa chọn công thức cường độ giới hạn theo tiêu chuẩn tính toán đặc trưng dòng chảy lũ TCVN 9845:2013 để xây dựng phần mềm tính toán lưu lượng lũ thiết kế cho lưu vực nhỏ.
1.Phần mềm2. Lưu lượng lũ3. Lưu vực nhỏ
1.GVHD: Hoàng Nam Bình2. Ngô Văn Vinh

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá