Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Quang Huy Hoàng
So sánh các phương pháp dự báo thời gian khởi đầu ăn mòn cốt thép trong bê tông do Clo gây ra /Trần Quang Huy Hoàng, Lưu Trí Đạt, .... -H.,2018
3 tr. ;30 cm
1.So sánh2. Dự báo3. Thời gian khởi đầu4. Ăn mòn5. Bê tông6. Clo
1.GVHD: Đào Văn Dinh2. Lưu Trí Đạt3. Dương Xuân Thái4. Dương Đức Trung

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá