Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đoàn Duy Khánh
Kiểm nghiệm giả thuyết thống kê trong quá trình đánh giá độ tin cậy và tuổi bền của các đối tượng cơ khí /Đoàn Duy Khánh. -H.
8 tr. ;30 cm.
Trên cơ sở lý thuyết các phương pháp kiểm nghiệm giả thuyết thống kê tham số, đã xây dựng các chương trình tính toán tương ứng và ứng dụng các phương pháp đó cho một số bài toán cụ thể trong quá trình đánh giá độ tin cậy và tuổi bền của các đối tượng cơ khí, phục vụ quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.
1.Kiểm nghiệm2. thống kê3. Độ tin cậy4. Tuổi bền5. Cơ khí
1.GVHD: Đỗ Đức Tuấn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá