Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hoàng Đức Anh
Nghiên cứu ứng dụng phép đo từ trường trong việc đo đếm phương tiện giao thông /Hoàng Đức Anh; Nguyễn Văn Thắng;.... -H.,2018
5 tr ;30 cm
Nội dung chính trong đề tài là nghiên cứu ứng dụng phép đo từ trường trong việc đo đếm phương tiện giao thông giúp người đọc hiểu rõ hơn về các thiết bị sử dụng để phát hiện phương tiện giao thông. Hiểu được thuật toán, nguyên lý làm việc và ứng dụng của module la bàn số HMC5883L trong việc phát hiện phương tiện giao thông. Trên cơ sở các nghiên cứu ở trên nhóm đã đưa ra được mô hình thử nghiệm của thiết bị đo đếm phương tiện giao thông thông qua việc phân tích từ trường.
1.Phép đo từ trường2. Đếm3. Phương tiện giao thông
1.GVHD: Nguyễn Hoàng Vân2. Nguyễn Văn Thắng3. Lê Thị Tỉnh

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá