Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đàm Văn Luận
Phân tích và đánh giá hiệu quả các thuật toán mã hóa phát hiện lỗi sử dụng trong các giao thức điều khiển luồng thông dụng /Đàm Văn Luận; Huỳnh Ngọc Trâm Anh;.... -H.,2018
8 tr. ;30 cm
Đề tài phân tích và đánh giá hiệu quả các thuật toán mã hóa phát hiện lỗi sử dụng trong các giao thức điều khiển luồng thông dụng nghiên cứu về mã hóa kí tự, mã hóa kiểm soát lỗi, cơ chế điều khiển luồng, hiệu suất truyền dẫn khi có lỗi trên đường truyền. Đánh giá và đưa ra lựa chọn giao thức điều khiển luồng, kết hợp sử dụng thuật toán Go-Back-N để đạt hiệu suất tối ưu khi sử dụng.
1.Hiệu quả2.Thuật toán mã hóa3.Phát hiện lỗi
1.GVHD: Vũ Hoàng Hoa2. Huỳnh Ngọc Trâm Anh3.Đô Mạnh Tùng4. Nguyễn Duy Bình5. Hoàng Thị Mai

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá