Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Ngọc Hưng
Ứng dụng mạng neural trong đánh giá rủi ro kiểm toán xây dựngtoán xây dựng /Trần Ngọc Hưng, Ngô Xuân Quyền, Đặng Xuân Chương,... -H.
7 tr. ;30 cm
Trong những năm gần đây vấn đề kiểm toán rủi ro được quan tâm rất lớn của các công ty tổ chức kiểm toán nói chung và kiểm toán viên nói chung. Nhưng việc kiểm toán rủi ro thông thường tốn rất nhiều thời gian công sức và tiền bạc. Bởi vậy chúng tôi đề xuất một giải pháp đó sử dụng mạng lưới neural sinh học để tiến hành đánh giá rủi ro kiểm toán. Chúng tôi tiến hành xây dựng một mạng neural với nhiều tầng và lớp giúp xử lý các thông tin dữ liệu và đưa ra kết luận về mức độ rủi ro của kiểm toán. Phương pháp này sử dụng kết hợp đặc trưng của mô hình mạng neural và các đặc trưng của sắc xuất thống kê, kết quả của nghiên cứu là tạo ra được một mạng neural giúp đánh giá được rủi ro kiểm toán với độ chính xác cao chứng tỏ được hiệu quả của phương pháp đề xuất
1.Người hướng dẫn khoa học: ThS. Cao Phương Thảo2.Phan Ngọc Điệp

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá