Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Ngọc Hưng
Ứng dụng mạng NEURAL trong đánh giá rủi ro kiểm toán xây dựng /Trần Ngọc Hưng. -H.,2019
7 tr.
1.Cao Phương Thảo2.Ngô Xuân Quyền3.Đặng Xuân Chương4.Phan Ngọc Điệp

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá