Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đình Dũng
Bài giảng Nền và móng :Theo tiêu chuẩn TCVN 11823 - 10:2017 /Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Châu Lân, Đặng Hồng Lam. -H.,2019
227 tr. ;30 cm
1.Móng nông2.Móng cọc3.Cọc khoan4.Nền đất yếu
1.Nguyễn Châu Lân2.Đặng Hồng Lam
624.15NG - D

Nơi yêu cầu

100/100
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2M --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
M.023271;M.023272;M.023273;M.023274;M.023275;M.023276;M.023277;M.023278;M.023279;M.023280;M.023281;M.023282;M.023283;M.023284;M.023285;M.023286;M.023287;M.023288;M.023289;M.023290;M.023291;M.023292;M.023293;M.023294;M.023295;M.023296;M.023297;M.023298;M.023299;M.023300;M.023301;M.023302;M.023303;M.023304;M.023305;M.023306;M.023307;M.023308;M.023309;M.023310;M.023311;M.023312;M.023313;M.023314;M.023315;M.023316;M.023317;M.023318;M.023319;M.023320;M.023321;M.023322;M.023323;M.023324;M.023325;M.023326;M.023327;M.023328;M.023329;M.023330;M.023331;M.023332;M.023333;M.023334;M.023335;M.023336;M.023337;M.023338;M.023339;M.023340;M.023341;M.023342;M.023343;M.023344;M.023345;M.023346;M.023347;M.023348;M.023349;M.023350;M.023351;M.023352;M.023353;M.023354;M.023355;M.023356;M.023357;M.023358;M.023359;M.023360;M.023361;M.023362;M.023363;M.023364;M.023365;M.023366;M.023367;M.023368;M.023369;M.023370;