Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Hoàng Nguyên
Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu - công nghệ tường vây xây dựng công trình ngầm theo phương pháp đào hở trong điều kiện mặt bằng khó khăn :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm /Vũ Hoàng Nguyên. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
91 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Công nghệ tường vây2.Công trình ngầm3.Phương pháp đào hở
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Đức Nhiệm
CT7769

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007769;