Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Hoàng Sơn
Ứng dụng bê tông tính năng siêu cao cho dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương ở Thái Nguyên :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm /Phạm Hoàng Sơn. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
91 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Bê tông2.Dự án xây dựng3.Cầu dân sinh4.Quản lý tài sản
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Tiến Thành
CT7768

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007768;