Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Bùi Tá Pháp
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật kết cấu nhịp cầu dân sinh khẩu độ nhỏ phục vụ giáo dục, phù hợp với điều kiện tại vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm /Bùi Tá Pháp. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
79 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Kết cấu nhịp cầu2.Cầu dân sinh3.Cầu dân sinh khẩu độ nhỏ
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Đức Nhiệm2.PGS.TS. Nguyễn Hữu Thuấn
CT7767

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007767;