Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thành Luân
Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Composite (FRP) tăng cường cho bản mặt cầu bê tông cốt thép :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm /Nguyễn Thành Luân. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
91 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Composite2.Mặt cầu bê tông cốt thép
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Tiến Thành
CT7765

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007765;