Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Nghĩa Bình
Phân tích công nghệ chế tạo và thi công dầm U nhịp giản đơn tuyến Metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm /Nguyễn Nghĩa Bình. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
80 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Chế tạo dấm U2.Dầm U nhịp giản đơn3.Metro4.Thi công dầm U
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Văn Toản
CT7764

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007764;