Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Mạnh Thoát
Nghiên cứu các giải pháp kiểm soát kỹ thuật thi công xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông của ban quản lý dự án 7 :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm /Nguyễn Mạnh Thoát. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
117 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Kỹ thuật thi công2.Xây dựng3.Dự án đầu tư4.Công trình giao thông
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Việt Hưng
CT7763

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007763;