Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Văn Khánh
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kiến trúc cầu bộ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm /Lê Văn Khánh. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
89 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Kiến trúc cầu2.Cầu bộ hành
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thạc Quang
CT7762

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007762;