Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đàm Quang Nam
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cơ học - thực nghiệm để thiết kế tăng cường, cải tạo kết cấu áo đường mềm cũ trong khu vực tỉnh Đồng Nai :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Đàm Quang Nam. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
51 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Cơ học2.Thực nghiệm3.Thiết kế4.Kết cấu áo đường
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Phúc
CT7755

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007755;