Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Ngọc Long
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư vấn giám sát các công trình giao thông tại Công ty Cổ phần kiểm định Xây dựng Cửu Long :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Lê Ngọc Long. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
101 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Nâng cao chất lượng2.Công tác tư vấn3.Công trình giao thông
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Bùi Xuân Cậy
CT7754

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007754;