Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Tạ Xuân Phú
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý két cấu hạ tầng giao thông đường bộ và an toàn giao thông trên địa bàn khu quản lý giao thông đô thị số 04 :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Tạ Xuân Phú. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
93 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Công tác quản lý2.Kết cấu hạ tầng giao thông3.Đường bộ4.An toàn giao thông
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Du
CT7760

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007760;