Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Quốc Hưng
Nâng cao chất lượng đấu thầu các dự án xây dựng công trình giao thông của ban quản lý dự án huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Trần Quốc Hưng. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
158 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Đấu thầu2.Dự án xây dựng3.Công trình giao thông
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Bùi Xuân Cậy
CT7753

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007753;