Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Văn Chung
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng mặt đường bê tông nhựa cho các dự án nâng cấp, mở rộng cho các tuyến đường trong Thành phố Hồ Chí Minh do công ty VTCO làm tư vấn :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Văn Chung. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
109 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Mặt đường bê tông nhựa2. Dự án
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lã Văn Chăm
CT7751

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007751;