Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

PGS.TS. Nguyễn Đăng Quang (Chủ biên)
Thống kê doanh nghiệp bưu chính viễn thông /PGS.TS. Nguyễn Đăng Quang (Chủ biên). -Tái bản lần 1. -H. :Giao thông vận tải,2019
224 tr. ;27 cm
1.Th.S Nguyễn Thị Thanh Nga
384NG - Q

Nơi yêu cầu

23/50
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009379;D.009380;M.021754;M.021755;M.021756;M.021757;M.021758;M.021759;M.021760;M.021761;M.021762;M.021763;M.021764;M.021765;M.021766;M.021767;M.021768;M.021769;M.021770;M.021771;M.021772;M.021773;M.021774;M.021775;M.021776;M.021777;M.021778;M.021779;M.021780;M.021781;M.021782;M.021783;M.021784;M.021785;M.021786;M.021787;M.021788;M.021789;M.021790;M.021791;M.021792;M.021793;M.021794;M.021795;M.021796;M.021797;M.021798;M.021799;M.021800;M.021801;