Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

PGS.TS.Nguyễn Duy Tiến (Chủ biên)
Phương pháp hiện đại phân tích kết cấu cầu /PGS.TS. Nguyễn Duy Tiến (Chủ biên). -H. :Giao thông vận tải,2019
124 tr. ;27 cm
1.TS. Ngô Văn Minh2. PGS.TS. Đỗ Anh Tú3. TS. Hồ Xuân Nam
624.25NG- T

Nơi yêu cầu

50/50
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009373;D.009374;M.021480;M.021481;M.021482;M.021483;M.021484;M.021485;M.021486;M.021487;M.021488;M.021489;M.021490;M.021491;M.021492;M.021493;M.021494;M.021495;M.021496;M.021497;M.021498;M.021499;M.021500;M.021501;M.021502;M.021503;M.021504;M.021505;M.021506;M.021507;M.021508;M.021509;M.021510;M.021511;M.021512;M.021513;M.021514;M.021515;M.021516;M.021517;M.021518;M.021519;M.021520;M.021521;M.021522;M.021523;M.021524;M.021525;M.021526;M.021527;