Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Bích Hằng
Bài giảng Kỹ năng mềm /Nguyễn Thị Bích Hằng. -Hồ Chí Minh :Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II,2019
175 tr. ;29 cm
1.Kỹ năng mềm2. Bài giảng 3. Kỹ năng
650.1NG - H

Nơi yêu cầu

1/62
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2M
Mã xếp giá
M.020918;M.020919;M.020920;M.020921;M.020922;M.020923;M.020924;M.020925;M.020926;M.020927;M.020928;M.020929;M.020930;M.020931;M.020932;M.020933;M.020934;M.020935;M.020936;M.020937;M.020938;M.020939;M.020940;M.020941;M.020942;M.020943;M.020944;M.020945;M.020946;M.020947;M.020948;M.020949;M.020950;M.020951;M.020952;M.020953;M.020954;M.020955;M.020956;M.020957;M.020958;M.020959;M.020960;M.020961;M.020962;M.020963;M.020964;M.020965;M.020966;M.020967;M.020968;M.020969;M.020970;M.020971;M.020972;M.020973;M.020974;M.020975;M.020976;M.020977;M.020978;M.020979;