Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Bích Hằng
Bài giảng Pháp luật Kinh tế (45 Tiết) /Nguyễn Thị Bích Hằng. -Hồ Chí Minh :Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II,2019
149 tr. ;29 cm
1.Pháp luật kinh tế 2. Bài giảng3. Pháp luật
343.07NG - H

Nơi yêu cầu

41/52
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2M
Mã xếp giá
M.020814;M.020815;M.020816;M.020817;M.020818;M.020819;M.020820;M.020821;M.020822;M.020823;M.020824;M.020825;M.020826;M.020827;M.020828;M.020829;M.020830;M.020831;M.020832;M.020833;M.020834;M.020835;M.020836;M.020837;M.020838;M.020839;M.020840;M.020841;M.020842;M.020843;M.020844;M.020845;M.020846;M.020847;M.020848;M.020849;M.020850;M.020851;M.020852;M.020853;M.020854;M.020855;M.020856;M.020857;M.020858;M.020859;M.020860;M.020861;M.020862;M.020863;M.020864;M.020865;