Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đăng Hạc
Giáo trình Marketing của doanh nghiệp xây dựng /Nguyễn Đăng Hạc. -H. :NXB Xây dựng,2016
237 tr. ;27 cm
1.Marketing2. Doanh nghiệp xây dựng
338.762NG - H

Nơi yêu cầu

10/10
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009256;D.009257;M.020734;M.020735;M.020736;M.020737;M.020738;M.020739;M.020740;M.020741;