Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Phú Cường
Quản lý hợp đồng trong xây dựng /Phạm Phú Cường. -H. :NXB Xây dựng,2018
121 tr. ;27 cm
1.Giáo trình2. Quản lý3. Hợp đồng4. Xây dựng
1.ThS. Lê Đình Thục
352.53PH - C

Nơi yêu cầu

10/10
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009260;D.009261;M.020750;M.020751;M.020752;M.020753;M.020754;M.020755;M.020756;M.020757;